วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

รวมไฟล์ ตัวอย่างการเขียน วฐ.2

09 มี.ค. 2020
17078
  1. คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วฐ.2
  2. บันทึกข้อความ
  3. ขอรับการประเมิน วฐ.2

ตามความในมาตรา  53  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กำหนดว่า  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด  หรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนด  ซึ่งทาง  ก.ค.ศ.  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  ครู  ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.3/ว  21  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อขอมีและ/หรือเลื่อนวิทยฐานะ  จำนวน  1  ราย  เอกสารดังแนบ  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ขอรับการประเมิน  รายงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  256X  ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับ วฐ.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]
1 ความคิดเห็น
รัตธิดา โนระ เมื่อ 09/03/2020 10:42

นำตัวอย่างไปลงวฐ.2 ให้ถูกต้องคะ