SAR

บันทึกข้อความ sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Self Assessment Report : SAR) ส่วนราชการ    โรงเรียน………………………………….. ที่………………………                                          วันที่   …………………………….. 2562 เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)  เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………..             ตามที่ข้าพเจ้า ………………………………………  ตำแหน่ง  …….. อันดับ ……..  กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………….โรงเรียน………………………………….. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆ ใน ปีการศึกษา ………………….. ของโรงเรียน…………………………………..ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว               ข้าพเจ้าได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment […]

แจกหน้าปกรายงาน SAR

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน (หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SAR : Self Assessment Report) ทั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายงานสอน และสายบริหาร ครับ ซึ่งตามที่ครูเราได้ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนในโรงเรียนเราก็ต้องทำการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และงานพิเศษ ซึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานได้นำจุดเด่นมาพัฒนาการเรียนการสอนนำจุดที่ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และงานพิเศษมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูเชียงรายเห็นว่า SAR นั้นสำคัญต่อครูเรามากๆ ก็เลยอยากให้จะเสนอให้ท่านมีปกสวยๆ ได้นำไปใช้ใส่เป็นหน้าปก เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของรายงาน SAR ของเราครับผม สำหรับท่านไหนสนใจสามารถดาวน์โหลดไปปรับแก้ หรือใช้งานได้ตามสะดวกเลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ปกSAR

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำชี้แจง วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ดำเนินการ ดังนี้           1. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย           2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูบันทึกระดับคุณภาพที่ได้ในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ ไม่ให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดนั้น การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ […]

ดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR แก้ไขได้

ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการปิดภาคเรียน สิ่งที่คุณครูเราจะต้องทำอยู่ทุกปี ทุกเทอมคือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยกำหนดไว้ในหมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกำหนดให้สถานศึกษา  ต้องจัดให้มีการประกันภายใน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  และในฐานะครูผู้สอนเราก็ต้องได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษาเช่นกันครับผม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นฐานในการบริหารสถานศึกษา สามารถเปิดเผยต่อชุมชน  และผู้ปกครองได้ ครับ วันนี้แอดมินเลยนำตัวอย่างปกที่ได้ออกแบบง่ายๆ และพื้นหลังปกที่แจกฟรีให้คุณได้นำไปปรับใช้กันได้ครับผม ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดตัวอย่างSAR ฉบับ 4 มาตรฐาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ฉบับ 4 มาตรฐาน ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ ใกล้จะปิดเทอมใหญ่แล้ว คุณครูหลายๆท่าน ก็คงจะต้องเตรียมตัวเพื่อสจัดทำ SAR เพื่อใช้ในการประเมินเหมือนทุกๆปีครับผม วันนี้มีเพื่อนครูมาถามแอดมินว่ามีไฟล์ SAR 4 มาตรฐานไหมครับ แอดมินก็ตอบไปว่ายังไม่มีเลย วันนี้ก็เลยลองค้นหาใน Internet ดูก็มีโอกาสได้มาเจอที่เป็นไฟล์เวิร์ด เราสามารถนำไปแก้ไขได้ จากเว็บไซต์ bannakokschool.sci.dusit.ac.th ก็เลยอยากจะแชร์และแบ่งปันเพื่อให้เราได้นำไปใช้งานกันครับผม ซึ่งทางผมก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่จัดทำไฟล์ sar นี้ไว้ด้วยครับผม SAR เป็นไฟล์ Word อยู่ใน Google Drive นะครับผม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างเลยครับผม ขอบคุณครับ ดาวน์โหลด 

แจกปก SAR รายงานการประเมินตนเอง

เปิดเทอมแล้วหลายโรงเรียนคงจะยุ่งกันหน้าดูนะครับผม เมื่อเราเปิดเทอมแล้วงานหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามกันเป็นขบวนและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรายงานการประเมินตนเอง(SAR)นั่นเองครับผม วันนี้ครูเชียงรายก็เลยทำปกมาฝากให้คุณครูและโรงเรียนได้ดาวน์โหลดนำไปใช้กันเพื่อทำเองสารรายงานการพัฒนาตนเอง และสถานศึกษาครับผม ตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้ (แอบดูแบบของ คณะครุศาสตร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) อิอิ เห็นว่าสวยดี คลิกดาวน์โหลด ปกรายงาน SAR รายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ JPG คลิกดาวน์โหลด ปกรายงาน SAR รายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ PSD

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ดาวน์โหลด :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดาวน์โหลด :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ (อ้างอิง : https://sites.google.com/site/biotechnologyksc/stdlearning/sar-1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง ส่วนที่ 4 อุปสรรค / ปัญหา และข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ดาวน์โหลด แบบฟร์อม  รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report SAR (หมายเหตุ […]

Loading...