วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2563

ไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2563

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง   เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ทราบผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

  • ด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปี 2563                         
  • ผลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน                
  • ผลสัมฤทธิ์ของเด็กที่ปรึกษา เทอม 1 ปี 2563                                      
  • ด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปี 2563                         
  • ผลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน                
  • ผลสัมฤทธิ์ของเด็กที่ปรึกษา เทอม 1 ปี 2563                                       
  • ด้านงานกิจกรรม                                                                              
  • หน้าที่ ที่รับมอบหมายพิเศษ                                                              
  • การพัฒนาตนเอง                                                                             
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]