วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แจกไฟล์ SAR รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2565

แจกไฟล์ SAR รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2565

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
  – งานในหน้าที่ประจำ
  – งานพิเศษ
สรุปผลการปฏิบัติงาน
  – สรุปผลการปฏิบัติงาน  :งานการเรียนการสอน  ( ผลการเรียนของนักเรียน 2/2563) ใช้ข้อมูล ณ วันที่ส่งแบบรายงาน)
  – สรุปผลการปฏิบัติงาน: งานพิเศษ
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
             1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
             2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
             3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
             4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
             1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์
             2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
             3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
             4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
             5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
 
หมายเหตุ   ขอให้ข้าราชการครูแนบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมแบบรายงานฉบับนี้ด้วย (ถ้ามี) และส่งแบบรายงานฉบับนี้ ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ในวันที่รับการประเมินจากคณะกรรมการ       

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 10 เฉลี่ย: 4.4]