วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

รายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 2565 (Self Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 2565 (Self Assessment Report : SAR)

ด้วย  ข้าพเจ้า นายครูเชียงราย ตำแหน่ง  ครู  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานสอน และงานพิเศษอื่นๆ ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนครูเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานประจำปี ซึ่งจะแตกต่างจากแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)  ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพครู  การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกำหนด  ตลอดจนเป็นสารสนเทศทางการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 4.6]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น