วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2564

ตามที่ข้าพเจ้าตำแหน่ง ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๕ ได้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพื่อประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และงานพิเศษ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำจุดเด่นมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และจะนำจุดที่ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และงานพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ทำให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาเอง และทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ได้จัดทำเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ พอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนอีกทั้งชุมชม นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลงานครั้งนี้ด้วย

ดังนั้นข้าพเจ้า จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาในเล่ม

1.ปก
2.บันทึกข้อความ
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.ประวัติส่วนตัว
6 แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน
7 บันทึกหลักฐานร่องรอย ข้อมูล เกียรติบัตร คำสั่ง รูปภาพ
8 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
9 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
10 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
11 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในก ม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
13 ภาคผนวก
14 ภาคผนวก เกียรติบัตร

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด SAR ครู 2564

1.ปกดาวน์โหลด

2.บันทึกข้อความดาวน์โหลด

3.คำนำดาวน์โหลด

4.สารบัญดาวน์โหลด

5.ประวัติส่วนตัวดาวน์โหลด

6-แบบประเมินเลื่อนขั้น-สายงานการสอนดาวน์โหลด

7-บันทึกหลักฐานร่องรอย-ข้อมูล-เกียรติบัตร-คำสั่ง-รูปภาพดาวน์โหลด

8-ตอนที่-1-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานดาวน์โหลด

9-ตอนที่-1-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานดาวน์โหลด

10-ตอนที่-2-การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และจรรยาบรรณวิชาชีพดาวน์โหลด

11-ตอนที่-2-การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-และจรรยาบรรณวิชาชีพดาวน์โหลด

13-ภาคผนวก-หน้า-221ดาวน์โหลด

14-ภาคผนวก-เกียรติบัตร-หน้า-222ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 31 เฉลี่ย: 4.2]
18 ความคิดเห็น
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์ เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอขอบคุณนะคะ

โสภา เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณที่แบ่งปัน

นางสาวธัญญารัตน์ บุญจังหาร เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณค่ะ

กฤษฎาพงษ์ เนื่องสุมาร เมื่อ 12/03/2021 10:42

ดีมากไปครับ

ฮายาตี แดนิ เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอไฟล์sarคะครูปฐมวัย

สมภพ ตรีกูล เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณที่แบ่งปันนะครับ

สาวิตรี เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณมากคะ

วาทินี เถื่อนนาดี เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณครับผม

ืnatasuang เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณมากค่ะ

lalisa frist solo เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณมากค่ะ

กัลญา เมื่อ 12/03/2021 10:42

ไม่มีไฟล์ที่ 12 หรือเรียงเลขผิดคะ .. ขอบพระคุณมากค่ะ

ไม่แน่ใจครับผม จะลองเช็คดูครับ

kanokrat เมื่อ 12/03/2021 10:42

ชอบคุณมากค่ะ

กาญจนา ใจมั่น เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณค่ะ

ประทุมเทียน เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณมากค่ะ

นางนิววรรณ ทิมเขียว เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณค่ะ

ทสมา วงศ์แพทย์ เมื่อ 12/03/2021 10:42

ขอบคุณค่ะ