การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอน การวิจัยเพื่พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนำผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
3. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลเละผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ
5. สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง
6. วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

การวิจัยในชั้นเรียน

ความหมาย การวิจัย หมายถึงกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถาม หรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อเก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน กำหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผลเป็นต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ทำการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน

ขั้นตอนของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
1. เลือกประเด็นคำถามวิจัยที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. วางเผนการวิจัย
4. ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล
ร. วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ/คุณภาพ
6. สรุปผลการวิจัย
7. แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือทำการเผยเเพร่

วิจัยแบบง่ายวิจัยที่เหมาะกับครู
1. ไม่ทำให้ภาระของครูมีมากเกินไป
2. ไม่เป็นงานที่แปลกแยกจากการทำงานปกติคือการจัดการเรียนรู้
3. เป็นการวิจัยที่มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน
4. สอดคล้องกลมกลืน เกิดประโยชน์กับงานการเรียนการสอนปกติ

ลักษณะการวิจัยแบบง่าย
1. เป็นการวิจัยที่ครูทำในงานการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/พัฒนา
2. เป็นการวิจัยเรื่องที่มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซับซ้อน
3. เป็นการวิจัยที่เขียนรายงานการวิจัยความยาวไม่เกิน 10 หน้า

ขั้นตอนสำคัญการวิจัยแบบง่าย
1. กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
2. กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล
3. ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
4. นำข้อมูลมาวิคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
5. เขียนรายงานผลการศึกษาวิจัยด้วยความยาวไม่เกิน 10 หน้า

การเขียนรายงานการวิจัยแบบง่าย
1 ชื่อเรื่อง/ประเด็นที่ทำการวิจัย
2. ที่มาของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
3. เป้าหมายของการวิจัย
4. วิธีการหรือขั้นตอนสำคัญของการเก้ปัญหาหรือการพัฒนา
5. ผลของการเก้ไขหรือพัฒนา
6. ข้อเสนอเนะ

ประโยชน์การวิจัยแบบง่าย
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ
2. ครูมีทักษะการวิจ้เละเป็นพื้นฐานสุ่การวิจัยขั้นสูงหรือเป็นนักวิจัยค่อไป
3. ครูมีผลงานวิชาการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ
4. ครูมีระบบและวิธีทำงานอย่างครูมืออาชีพ
ร. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมั่นได้
6. อื่น ๆ ฯลๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *