research

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน รศ. ไพทูรย์เวทการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ความหมายรายงานผลการวิจัย รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนํามาเรียบเรียงอย่าง มีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นํามาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการ รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัย พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม 2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมี ระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย ส่วนประกอบของการรายงานการวิจัย ส่วนใหญ่จะประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ 1. ส่วนตอนต้น (Preliminary section) 2. ส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนเนื้อหา (Main body section) 3. ส่วนบรรณานุกรม (Bibliography section) 4. ส่วนภาคผนวก […]

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย      บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมุติฐานการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ      บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( เสนอตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน)      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ( ต่อหน่วยงาน เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป)

ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษามีรากฐานจากการวิจัยปฏิบัติการ เริ่มจากการระบุปัญหาจากการทำงาน เก็บรวบรวมขัอมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปผล นำผลไปใช้ และระบุปัญหาใหม่ เป็นการรวม การปฏิบัติและการวิจัย เข้าด้วยกัน  เป็นการทดลองแนวคิดทฤษฎีด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังทำอยู่ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความเฉพาะเจาะจงของประเด็นที่นำมาวิจัยมากกว่าการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติศึกษาสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่วนมากเป็นกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่ปฏิบัติงานเดียวกัน โดยช่วยกันออกแบบ และดำเนินการศึกษา ในชั้นเรียนของตนเอง 2. เกี่ยวข้องกับปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันของผู้วิจัยมากกว่าที่จะเป็นปัญหาทางทฤษฎี เป็นการออกแบบ ดำเนินงาน และนำผลไปใช้โดยครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของตนหรือของกลุ่ม 3. เป็นการขยายบทบาทของครูในการเป็นผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสอน และการเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีระบบ ใช้วิธีการเชิงธรรมชาติ หรือกึ่งธรรมชาติ ใช้เทคนิคการสังเกตเหมือนการวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมกับระเบียบวิธีการศึกษารายกรณี 4. ทีมนักวิจัยจะให้การสนับสนุนกันและกัน และมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม และตอบคำถาม มีการแนะนำ การให้ข้อคิดเห็นในความก้าวหน้าในสิ่งที่แต่ละคนทำ เป็นการขจัดความโดดเดี่ยวอันเป็นลักษณะของการเรียนการสอนแต่ดั้งเดิม เป็นการส่งเสริมการพูดคุยของผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนและระหว่างผู้อยู่ในอาชีพครู อ้างอิง : รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

Re-Ed โปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

Education Research “Re-Ed” โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Research Application ทำให้การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถสืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยพร้อมข้อค้นพบสำคัญ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน iPad  เพียงดาวน์โหลด Re-Ed ฟรีที่ App Store  และ ใช้งานโดยเครื่อง PC ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบน Web base Version (รายละเอียดดังวิธีใช้งานและดาวน์โหลดข้างล่าง) Re-Ed ได้จำแนกผลงานวิจัยเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา 3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9) งานวิจัยอื่นๆ การใช้งานและการดาวน์โหลด สำหรับ iPad – ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store […]

ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด ก. Descriptive Research ข. Experimental Research ค. Correlation Research ง. Qualitative Research

Loading...