วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อความ ว21

เนื่องด้วยข้าพเจ้า ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบันตั้งแต่วันที่ ตามคำสั่ง ลงวันที่ มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ ครู ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]