วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สพฐ. เปิดสอบบุคลากรทางการศึกษา 2565

20 พ.ค. 2022
3359

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

ตำแหน่งที่ สพฐ. เปิดสอบบุคลากรทางการศึกษา 2565

01 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการปริญญาตรี  
02 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปริญญาตรี  
03 วิศวกรโยธาปฏิบัติการปริญญาตรี  
04 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปริญญาตรี  
05 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการปริญญาตรี  
06 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปริญญาตรี  
07 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
08 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
09 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
10 นายช่างโยธาปฏิบัติงานปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
11 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย
–  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  400  บาท
–  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป   

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ที่ปิดประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร  และทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/

คลิกที่นี่ https://obec.thaijobjob.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]