วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างเอกสารการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข64 จากโครงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข

ตัวอย่าง เอกสารการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2564 จากโครงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข สามารถดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผุ้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา ที่ลด ละ เลิก อบายมุข ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีศีล 5 เป็นปกติ
 2. เพื่อยกย่องโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนปลอดอบายมุขทั้งระบบ เป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนอื่น
 3. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขในโรงเรียน
 4. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเขตพี้นที่การศึกษา และบุคคลากรทางการศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมทั้งประเทศซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 5. เพื่อสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาในการลด ละเลิก เหล้าบุหรี่ และอบายมุข
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดอบายมุข

สิ่งที่จะได้รับ

1. ผู้ที่สมัครและส่งผลงานตรงตามเงื่อนไข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะได้รับ

 • เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
 • เมล็ดฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจร
 • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้รับ

 • โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
 • เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข
 • เมล็ดฟ้าทะลายโจร/ยาฟ้าทะลายโจร
 • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข64 จากโครงการสมัครครูดีไม่มีอบายมุข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]