ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน 2564

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียน 2564

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนบ้านหนองคู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภาวะดั่งกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงให้มีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)  เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง

สถานการณ์ที่ 1

สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid–19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โรงเรียนจะดำเนินการ 8 มาตรการ ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 (การคัดกรอง )
1.1 จัดตั้งจุดคัดกรอง ทางเข้า-ออกโรงเรียน
1.2 วัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ขอความร่วมมือให้ประวัติหากมีความเสี่ยงกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน หรือหากมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที
1.3 จัดทำข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกวัน เพื่อติดตาม และตรวจสอบ
1.4 ผู้ที่มีไข้และไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่อนุญาตให้เขามาภายในโรงเรียน
1.5 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม.)หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
1.6 มอบหมายครูเวรประจำวัน ทำหน้าที่ คัดกรอง

มาตรการที่ 2 (การป้องกันการสวมหน้ากากอนามัย )
2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
2.2 ผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
2.3 ผู้ที่มาติดต่อราชการ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
2.4 จัดหาหน้ากากอนามัยไว้สำหรับนักเรียนและบุคลากร

มาตรการที่ 3 (การจัดจุดล้างมือ )
3.1 จัดจุดล้างมือบริเวณทางเข้า – ออกโรงเรียน
3.2 จัดแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างเพียงพอทุกห้องเรียนและอาคารสำนักงาน
3.3 จัดจุดล้างมือบริเวณทางเข้าโรงอาหาร

มาตรการที่ 4 (การเว้นระยะห่างทางสังคม) (Social Distancing)
4.1 จัดโต๊ะนักเรียนให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
4.2 จัดให้นักเรียนในชั้นเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน
4.3 จัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
4.4 การยืนเข้าแถวหน้าเสาธง ให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
4.5 การยืนเข้าแถวรับอาหารกลางวัน ให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
4.6 กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

มาตรการที่ 5  (การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส)
5.1 จัดทำความสะอาดห้องเรียนโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.2 จัดเขตพื้นที่การดูและความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน
5.3 จัดทำความสะอาดห้องน้ำและโรงอาหารทุกวัน
5.4 จำกัดการเข้าเล่นสนามเด็กเล่น  เพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

มาตาการที่ 6 (การลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก)
6.1 จำกัดเขตพื้นที่การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
6.2 เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนที่อื่นไว้ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ เช่น วัดบ้านหนองคู
6.3 ลดการทำกิจกรรมที่นำนักเรียนมารวมกัน

มาตรการที่ 7 (กระบวนการจัดการเรียนการสอน )
7.1 จัดการเรียนการสอนปกติตามหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชา
7.2 จัดตารางเรียน เวลาเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
7.3 ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
7.4 จัดกิจกรรมการเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
7.5 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการที่ 8 (การบริหารจัดการ)
8.1. จัดทำคำสั่งมอบหมายครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2. จัดทำประกาศ  เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบแนวทางการปฏิบัติ
8.3. จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอ
8.4. จัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19
8.5 ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการและแนวทางของ ศบค. ของจังหวัดและส่วนกลาง
8.6 จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน  
8.7 ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินการเป็นระยะต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถานการณ์ที่ 2

สถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV  
ด้วยวีดีทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา เน้นความร่วมมือของโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 5 มาตรการดังนี้

มาตรการที่ 1 (การป้องกัน)
1. ประชุมชี้แจงให้คณะครูและบุคลากร ได้ทราบถึงมาตรการป้องกันทุกคน 100 %
2. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน โดยตั้งอยู่ ณ อาคารห้องประชุม  
3. จัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณอาคารอำนวยการ
4. ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นระยะ เช้า – เย็น โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
5. เตรียมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตรายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
7. งดการใช้อาคารหรือสถานที่ในโรงเรียนเพื่อจัดประชุม ชุมนุมหรือนำผู้คนมารวมกัน
8. นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาติดต่อรับใบงานที่โรงเรียน
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปพบปะนักเรียน ผู้ปกครองในชุมชน

มาตรการที่ 2 (การดูแล และเฝ้าระวัง)
1. ลดการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
2. จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอยู่เวรวันละ 1 คน  เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน
3. จัดครูและบุคลากรที่ไม่ได้อยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนและบ้าน  ในสัดส่วน 30/70
4. หากบุคลากรพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
5. หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
6. หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

มาตรการที่ 3 (การส่งต่อและรักษา)
1. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับ (อสม.)และหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่และติดตามการแพร่เชื้อ
2. เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว
3. นักเรียนที่ตรวจพบเชื้อ เมื่อรักษาหายปกติแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ
4. ปิดสถานที่ทันที่ เมื่อพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

มาตรการที่ 4 (กระบวนการจัดการเรียนรู้)
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนทางไกล  ด้วยระบบ DLTV  ผ่านช่องทาง On-Air และ Online
2. ครูจัดทำข้อมูลการติดตามการเรียนของนักเรียนและการเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. ครูจัดทำเอกสาร ใบงาน ใบความรู้สำหรับนักเรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน         
4. จัดทำจุดและรับ-ส่งเอกสารใบงานให้กับนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น ทุกวันจันทร์
5. กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครู นักเรียนกับผู้ปกครองสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ทุกวันจันทร์
6. โรงเรียนจัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน ผ่านทาง โทรศัพท์ Line และ Fecebook
7. วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา
8. จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและตามหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรการที่ 5 (การบริหารจัดการ)
            1. จัดทำคำสั่งมอบหมายครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน
            2. จัดทำประกาศ  เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบแนวทางการปฏิบัติ
            3. จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอ
            4. จัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19
            5.
จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  Covid-19 ของโรงเรียน
            6. ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินการเป็นระยะต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

1. ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการคัดกรอง
2. ขาดหน้ากากอนามัย
3. ขาดสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
                  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหา
1.  ดำเนินการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการคัดกรอง  หน้ากากอนามัยและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมสถานที่ในกระบวนการคัดกรอง
3. จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
4. จัดหาและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการและกิจกรรม


ขอบคุณที่มา ไฟล์ดาวน์โหลดจากโรงเรียนบ้านหนองคู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *