ตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน 2564

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียน 2564

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/05/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/06/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

05/05/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

05/04/2020