วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

บันทึกข้อความรายงาน วฐ 2

บันทึกข้อความรายงาน วฐ 2

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สายงานการสอน

ด้วยข้าพเจ้า…………………………………….ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ……………..ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหน้าที่อื่น  ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา …………. นั้น บัดนี้ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและหน้าที่อื่นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู
สายงานการสอน  ทั้ง  3  ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินตนเอง ต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น