วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรอบรมที่ครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

รู้จักกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ หลักสูตรและการประเมิน รูปแบบการสอน สื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เทคโนโลยี โดยต้องยึดการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาจากการลงมือทำ หรือ Active Learning สถานศึกษาและครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสามารถในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ชุมชน และสังคม

ทำไมคุณครูต้องรู้จักการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

จากผลการวิจัยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตกต่ำ และยังไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูยังขาดประสิทธิภาพ หลักสูตรขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทที่แตกต่างหลากหลาย ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูยังไม่สามารถจัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการนำความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

เข้าอบรมการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]