วันพุธ, 28 กันยายน 2565

คุณสมบัติ การขอวิทยฐานะ ว21

คุณสมบัติ การขอวิทยฐานะ ว21 หรือ ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 05 กรกฎาคม 2560

คุณสมบัติ การขอวิทยฐานะ ว21  

 1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งครบ 5 ปี (หลักฐานอ้าอิง กพ.7)
 2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง (หลักฐานอ้างอิงตารางสอน) คศ.2 -3 จำนวน 800 ชม. คศ.4-5 จำนวน 900 ชม.ต่อปี
 3. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รับรอง โดย ผอ.+วิชาการ
 4. ชั่วโมงขั้นต่ำตามกคศ.กำหนดในหนังสือ0635 ของ ปฐมวัย 6 ชม.ประถม-มัธยม 12 ชม./สัปดาห์
 5. งานสนับสนุนการเรียน เช่น งาน 4 ฝ่าย วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
 6. (อ้างอิงประกาศเทียบชั่วโมง นำมาลงในตารางสอนให้เห็นด้วยนะคะว่าใช้เวลาช่วงใดบ้าง)
 7. PLC 50 ชม./ปี ( 2560 ) ใช้ การประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทน PLC ตั้งแต่ 5ก.ค.2560-4ก.ค.2562 ตามหนังสือ 0111/ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
 8. งานสนองนโยบายและจุดเน้น เช่น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประชารัฐ (อ้างอิงประกาศเทียบชั่วโมง)
 9. Logbook สอบถามเขตต้นสังกัดว่าส่ง/ไม่ส่ง บางเขตมีการดำเนินการต่างกัน
 10. วินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกโทษทางวินัย ภายใน 5 ปี (อ้างอิงจาก กพ.7)
 11. ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในช่วงเวลา 5 ปี
 12. (อ้างอิง id-plan/ เกียรติบัตร,วุฒิบัติการอบรม ว.22/2560)
 13. อบรมตาม ว.22/2560 หลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง 12-20ชม./ปี
 14. ในปี 60-61 ถ้าไม่ครบ และไม่ได้ อบรม นำ plc ส่วนเกินมานับรวมได้ ตามหนังสือ ว.14 /2561 แก้ไขปี 60/61
 15. ก.ค.ศ. ปลดล็อค ให้ ตาม ว.14 ในช่วงห้าปี ให้อบรมให้ได้ 60% อีก 40% เอา plc ส่วนเกินจาก 50 ชม. มาเพิ่มได้นั่นเอง สรุป อบรมทดได้ใน 5 ปี แต่ขาดอบรมไม่ได้เริ่มต้องอบรมทุกปี
 16. ข้อสำคัญข้อ 1- 4 เราห้ามตกเพราะเป็น เกณฑ์/คุณสมบัติ
 17. ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน (ใช้กรอกใน วฐ.2) (เอกสารอ้างอิง 13แฟ้ม 3 ด้าน/13ตัวชี้วัด)
 18. การดำเนินการประเมิน วฐ.2 หรือ 3 ด้าน 13 ตชว. หรือ 13 แฟ้มโดยประเมินเทอมละ 1 ครั้ง ประเมินเพื่อแนะนำและพัฒนา เทอม 2 ประเมิน วฐ.2 รายปี ผอ.รร. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง อย่างน้อย 3 ท่าน และผอ.เป็นผู้ประเมินให้คะแนน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]