วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4

 1. หลักคิดของ สมศ.
 2. IQA : ระบบประกันคุณภาพภายในอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา
 3. สมศ.ไปประเมินอะไรและให ้ระดับคุณภาพอย่างไร :
  ประเมินระบบ IQA ให ้ระดับคุณภาพ 1-5
 4. ตัวอย่างการประเมินและให ้ระดับคุณภาพด้านต่างๆ
 5. การประเมินด้านความโดดเด่นเฉพาะทาง และการให ้ระดับคุณภาพ

หลักการสำคัญในการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

 1. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อกระต้นและจงใจให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ความคาดหวัง ของประเทศ
 2. เน้นการประเมิน ระบบและผลสัมถทธิ์ของการประกันคุณกาพภายในเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของสถานศึกษา และต้นสังกัด
 3. ให้ความสำคัญกับการประเมินที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยื่น
 4. เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นตันแบบในการพัฒนาระดับชาติ และนานาชาติ
 5. ไม่สร้างภาระงานและเอกสารเพิ่มเติม มากกว่าหน้างานปกติที่ควรจะเป็น โดยสถานศึกษาสามารถประเมินด้วยตนเองได้ (self assessment)

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]