วันจันทร์, 6 เมษายน 2563

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม สมศ. ประเมินรอบ 4

 1. หลักคิดของ สมศ.
 2. IQA : ระบบประกันคุณภาพภายในอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา
 3. สมศ.ไปประเมินอะไรและให ้ระดับคุณภาพอย่างไร :
  ประเมินระบบ IQA ให ้ระดับคุณภาพ 1-5
 4. ตัวอย่างการประเมินและให ้ระดับคุณภาพด้านต่างๆ
 5. การประเมินด้านความโดดเด่นเฉพาะทาง และการให ้ระดับคุณภาพ

หลักการสำคัญในการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

 1. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อกระต้นและจงใจให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ความคาดหวัง ของประเทศ
 2. เน้นการประเมิน ระบบและผลสัมถทธิ์ของการประกันคุณกาพภายในเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของสถานศึกษา และต้นสังกัด
 3. ให้ความสำคัญกับการประเมินที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยื่น
 4. เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นตันแบบในการพัฒนาระดับชาติ และนานาชาติ
 5. ไม่สร้างภาระงานและเอกสารเพิ่มเติม มากกว่าหน้างานปกติที่ควรจะเป็น โดยสถานศึกษาสามารถประเมินด้วยตนเองได้ (self assessment)

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่
แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
แบบฟอร์ม SAR+ID PLAN ปีการศึกษา 2562
หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
Loading...