วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การร้องทุกข์ของครู

การร้องทุกข์ของครู

การร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือยื่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สามารถทำได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรการสอบสวนทางวินัย 

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่อง

เมื่อถูกสั่งออกจากราชการ 

– ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

– ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

กรณีได้รับการวินิจฉัย

กรณีได้รับการวินิจฉัยร้องทุกข์ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ไม่ใช่สั่งให้ออกจากราชการ) 

– เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. – มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด

กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ (กรณีสั่งให้ออกจากราชการ)

เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง

– การพิจารณาคดีศาลปกครอง ถือเป็นที่สิ้นสุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]