วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : รายปีการศึกษา (วฐ.2)
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน : 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)

หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)
ทุกวิทยฐานะ (ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

1. ครู   
ประเมินตนเอง
2. ผอ.ร.ร.  
ประเมินโดย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็นมายัง สพท.
3. สพท.  
ตรวจสอบผลการประเมิน คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และสรุปความเห็นในแบบ วฐ.1
4. ศธจ.   
ตรวจสอบผลการประเมิน คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน นำเสนอต่อ กศจ.พิจารณา

ดาวน์โหลด แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
– คู่มือประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21-2560 (สพฐ.) 
– หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
– แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
– การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
– หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
– แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)
– แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : รายปีการศึกษา (วฐ.2)
– แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน : 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)
– เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพร. สพฐ.)
– คู่มือ ว 21/2561 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น