วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)

 1. สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและ
  สาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไชต์
  สพท/สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย
  1) สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  ของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด
  2) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสำคัญ
  จำเป็นของสถานศึกษา
 2. ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
 3. สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณ
  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุ
  วิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
  ส่งไปยัง สพท./สศศ.ของผู้ประสงค์ขอย้าย
 4. กรณีขอย้ายไป สพท./สศศ. ในจังหวัดเดียวกัน
  สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้อง
  ขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย

  กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด
  สพท./สศศ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้อง
  ขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ.
  ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย
 5. สพท/สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษา
  ที่ผู้ประสงค์ขอย้ยระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง สพท/สศศ.
 7. สพท./สศศ. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. คำหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ.
  พิจารณา
 8. สพท./สศศ. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้สำนักงาน ศธจ. /สศศ.
 9. ศธจ.ชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล
  และจัดทำรายละเอียดการย้ายก่อนนำเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการ
  ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
  กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
  ข้อ 6 (2) สำหรับ สศศ. ให้ อ.กค.ศ.สศศ. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
  ตามหนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ข้อ 7
 10. ศธจ เสนอ อกศจ/กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย สำหรับ สศศ. เสนอ อ.ก.ค.ศ. สศศ พิจารณาอนุมัติการย้าย
 11. มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ยและแต่งตั้ง ตามมติ กศจ./อ.กค,ศ. สศศ. ๑๑

อ้างอิง
การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) 2562

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.kruchiangrai.net/?ย้าย


Loading...