วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย       นางนิเกต  อุ่นทะเล
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่พัฒนา ปีการศึกษา  2561
บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 29  คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก (Simple  random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนบนเครือข่าย  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์  รหัสวิชา ง30256  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที  (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย  รายวิชาการสร้างเว็บไซต์  รหัสวิชาง30256  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  82.29/82.73  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย  ชุดนี้มีค่าเท่ากับ 0.65
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
4.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
นิเกต อุ่นทะเล


Loading...