วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด E-book แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทํา เอกสาร “แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน” เพื่อเป็นแนวทางให้กับ สถานศึกษานําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ โดยมีเนื้อหา ที่ประกอบด้วย กรอบแนวคิด แนวทางการเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลาย การสร้างเสริมประสบการณ์ อาชีพ และแนวทางการออกเอกสารใบรับรองการเรียนอาชีพ ที่นําไปสู่ความมุ่งหวังผลสําคัญที่ต้องการ ให้เกิดขึ้น คือ การที่นักเรียนได้สํารวจและค้นพบตนเอง ผ่านการทดลองทําแบบวัดแววอาชีพและการสัมผัส การทํางานจริง ผ่านการฝึกประสบการณ์อาชีพต่างๆ

รวมทั้งได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะ จําเป็นสําหรับอาชีพ (soft skills) ที่สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ Thailand ๔.๐

E-Book การดำเนินงานห้องเรียนอาชีพ
[ดาวน์โหลด]

E-book-แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 2561
[ดาวน์โหลด]

ที่มา : http://www.แนะแนวสพฐ.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]