วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

สะเต็มศึกษา (steme education) คืออะไรมาดูกันครับ

สะเต็มศึกษา (steme education) คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู­้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยสะเต็มศึกษาจะนำมาสู่การพัฒนากระบวนการ­หรือผลผลิตใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตและกา­รทำงาน วีดิทัศน์นี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสะเต็มศ­ึกษาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.stemedthailand.org

ที่มา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท.


Loading...