วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

ลูกเสือไทย

ลูกเสือ

ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้ หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย

คำ Scout มาจากคำอะไร

S          ย่อมาจาก           Sincerity           แปลว่า            ความจริงใจ

C          ย่อมาจาก           Courtesy          ”                       ความสุภาพอ่อนโยน

O         ย่อมาจาก           Obedience       ”                       การเชื่อฟัง

U          ย่อมาจาก           Unit                  ”                       ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

T          ย่อมาจาก           Thrifty              ”                       ความมัธยัสถ์

1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout) อายุ 8 – 11 ปี คติพจน์: ทำดีที่สุด (Do Our Best)

2. ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ 11 – 16 ปี คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be Prepared)

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) อายุ 14 – 18 ปี คติพจน์: มองไกล (Look Wide)

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover) อายุ 16 – 25 ปี คติพจน์: บริการ (Service)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
ดาวน์โหลดคู่มือเครื่องแบบลูกเสือ
แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม
ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง
Loading...