ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dreamweaver

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 30 นาที เป็นข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 20 ข้อ มาตรฐาน 1. เว็บเพ็จเบื้องต้น 2. การสร้างเว็บเบื้องต้น 3. แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก

1.  การเรียกใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver  สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด

ก. Start > Programs > Dreamweaver              ข. Start > Macromedia > Dreamweaver

ค. Programs > Dream                                     ง. Start > Programs / All Programs > Microsoft > Dreamweaver

2.  สิ่งที่บอกให้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทราบว่ากำลังใช้งานโปรแกรมอะไรอยู่และเอกสารที่ใช้ชื่ออะไร คือข้อใด    

ก. Tool Bar                                                    ข. Status Bar

ค. Menu                                                         ง. Title Bar

3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน คือข้อใด

ก. Tool Bar                                                     ข. Status Bar

ค. Menu                                                          ง. Title Bar

4. การสร้างเอกสารเว็บเพจใหม่ ใช้เมนูคำสั่งในข้อใด

ก. Insert > New                                                ข. File  > New

ค. Edit   > New                                                ง. Site  > New

5. หน้าหลัก (โฮมเพจ) ของภาษา  HTML  ต้องตั้งชื่อว่าอย่างไร

ก. indek.html                                                   ข. inddex.html

ค. index.html                                                   ง. ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้

6.  การบันเอกสารเว็บเพจที่ยังไม่เคยบันทึกมาก่อน (เอกสารใหม่) ใช้วิธีการในข้อใด

ก. File  > Save                                                 ข. Edit > Save As…

ค. Edit > Save                                                  ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูก

7.  Properties Background Image เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เรื่องใด

ก. กำหนดคุณสมบัติของเว็บบราวเซอร์                      ข. ใช้ในการสร้าง Site งาน

ค. กำหนดรูปแบบของรูปภาพ                                   ง. ใส่รูปภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ

8.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ

ก. เมื่อเราต้องการบันทึกให้กด Ctrl+C                           ข. ไฟล์เว็บต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ค. หน้าหลักเว็บไซต์ต้องตั้งชื่อว่า index.html                   ง. เราสามารถโปรแกรมWord สร้างเว็บเพจได้

9. กลุ่มเครื่องมือในข้อใดที่ใช้ในการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ

ก. Text                                                           ข. Application

ค. Common                                                    ง. Favorites

10. การออกจากโปรแกรม Dreamweaver ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อใด

ก. File > Close                                                 ข. File > Exit

ค. File > Close All                                             ง. สามารถทำได้ทุกวิธีที่กล่าวมา

11. การขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ไม่ต้องการเว้นที่ว่างระหว่างบรรทัด ใช้วิธีการในข้อใด

ก. Enter                                                            ข. Ctrl+Enter

ค. Shift+Enter                                                  ง. Alt+Enter

12. ถ้าหากต้องการลบข้อความที่ไม่ต้องการออกจากหน้าเว็บเพจ ให้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

ก. Num Lock                                                    ข. Home

ค. Enter                                                           ง.  Backspace

13. การเคาะ Space Bar ในโปรแกรมที่เป็นค่าปกติสามารถเคาะได้แค่ครั้งเดียว หากเราต้องการทำให้สามารถเคาะได้หลายครั้ง ต้องตั้งค่าตามข้อใด

ก. Edite > Spaces                                             ข. File > General > Allow Spaces

 ค. Edite > Preferance > General > Allow Mutiple Conseutive Spaces  ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูก

14.  เครื่องหมาย * ที่อยู่ลนชื่อไฟล์ที่เรากำลังใช้งานอยู่หมายความว่าอย่างไร

ก. ไฟล์ชื่อซ้ำกัน                                                           ข. ไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ยังไม่ได้บันทึก

ค. ข้อความในเว็บเพจ  เกินจำนวน  1,200  ตัวอักษร         ง. ไฟล์กำลังถูกรบกวนโดยไวรัส

15. การแทรกรูปภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนในข้อใด

ก. Insert > Photo                                             ข. Insert > HTML

ค. Insert > Table                                             ง. Insert > Images

16. รูปแบบของภาพกราฟิกที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเว็บเพจ  คือไฟล์ที่มีนามสกุลอะไร

ก. .JPG                                                          ข. .GIF

ค. .PSD                                                          ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

17. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Logo เว็บไซต์ คือข้อใด

ก. Notepad                                                     ข. WordPad

 ค. Adobe Photoshop                                     ง. Dreamweaver

18. การลบรูปภาพที่ไม่ต้องการ สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด

 ก. คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Delete                             ข. คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Home

ค. คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Enter                                 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

19. ถ้าหากต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นจะต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่องใด

ก. URL                                                          ข. Look In

 ค. Link                                                           ง. Target

20. การสร้างจุดเชื่อมโยงสามารถนำวัตถุใดมาสร้างจุดเชื่อมโยงได้บ้าง

ก. ข้อความ                                                      ข. ตาราง

ค. รูปภาพ                                                       ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค

Comments

  1. ข้อ5 กับข้อ8 คืออะไรครับ ข้อ5บอกให้ตั้ง index.html
    ข้อ8อะไรไม่ถูกต้อง การตั้งชื่อindex.html ช่วยอธิบายทีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *