วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ครูมืออาชีพ

12 เม.ย. 2013
3316

ครูมืออาชีพ

ลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง เครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักความยุติธรรมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองโดยมีปัจจัยส่งเสริมของความเป็นครูที่ดี คือ
(1) อุดมการณ์ของครู
(2) คุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี
(3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ที่มา : หนังสือคู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]