แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

วิชาการศึกษา มีความสำคัญอย่างไร

วิชาการศึกษา มีความสำคัญโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ


แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ปี 2565 จำนวน 20 ข้อ

1. หลักสูตร หมายถึง อะไร
ก. การจัดทำแผนการสอน
ข. มวลประสบการณ์การเรียนรู้
ค. เอกสารประกอบการสอน
ง. กำหนดการสอนของครู

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน คือ หลักสูตรใด
ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ง. หลักสูตรแกนแกลงการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐

3. หลักสูตรปฐมวัยปัจจุบันคือหลักสูตรใด
ก. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๒
ข. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
ง. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

4. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายอย่างไร
ก. สอนให้นักเรียนแก้ไขปัญหาได้
ข. สอนให้เด็กเกิดความรอบรู้ทางวิชาการ
ค. สอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและการทำงาน
ง. สอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น

5. องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะ ของผู้เรียน หลักการจุดหมาย
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน
ค. หลักการ จุดหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน
ง. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน

6. ในปี ๒๕๖๐ มีการปรับหลักสูตรใหม่ในกลุ่มสาระต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. คณิตศาสตร์
ข. วิทยาศาสตร์
ค. สังคมศึกษา
ง. ภาษาอังกฤษ

7. หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐ ปรับปรุงในสาระใด
ก. ประวัติศาสตร์
ข. ศาสนาและวัฒนธรรม
ค. หน้าที่พลเมือง
ง. ภูมิศาสตร์

8. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ใช้ครบทุกระดับชั้นปีใด
ก. ปี ๒๕๖๑
ข. ปี ๒๕๖๒
ค. ปี ๒๕๖๓
ง. ปี ๒๕๖๔

9. หลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุงใหม่และประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือหลักสูตรใด
ก. การศึกษาประถมศึกษา
ข. การศึกษาปฐมวัย
ค. การอาชีวศึกษา
ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ยกเว้นกลุ่มสาระใด
ก. คณิตศาสตร์
ข. วิทยาศาสตร์
ค. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. ภาษาไทย

11. ปี ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงกลุ่มสาระใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ข. ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ค. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ง. วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

12. ข้อใดคือหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ค. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
ง. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

13. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ก. ความสามารถในการทำงาน
ข. ความสามารถในการสื่อสาร
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

14. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ใฝ่เรียนรู้
ข. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ค. ประหยัด
ง. มุ่งมั่นในการทำงาน

15. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ก. ภาษาอังกฤษ
ข. วิทยาศาสตร์
ค. สุขศึกษาและพลศึกษา
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

16. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมชุมนุม
ง. กิจกรรมเพื่อสังคม

17. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

18. การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
ก. อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ค. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา

19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประถมศึกษาให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
ข. ประถมศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๕ ชั่วโมง
ค. มัธยมศึกษาตอนปลายตัดเกรดเป็นรายภาค
ง. มัธยมศึกษาตอนต้นให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี

20. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
ก. วัดผลระดับชั้นเรียน
ข. วัดผลระดับสถานศึกษา
ค. วัดผลระดับชาติ
ง. วัดผลระดับนานาชาติ


สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2565

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 65 (ไม่ต้องขยาย ออกแบบมาเพื่อการอ่านบนมือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ทุกรุ่น ทุกระบบ) ครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เต็มข้อมูล เต็มคุณภาพ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สรุปย่อวิชาการศึกษาฉบับนี้ลองอ่านดูเลย แล้วจะติดใจ ไม่ต้องขยาย อ่านต่อเนื่อง ราบรื่น ช่วยเพิ่มสมาธิ เพราะเราทำออกมาใน ขนาด A5

อ้างอิง
สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *