เอกสารคู่มือระบบ TCAS65 ศึกษาแล้วเข้าใจง่าย

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System : TCAS)

ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สมาคม ทปอ. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทปอ. มทร. ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทปอ. มรภ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สสอท. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สทศ. สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กสพท กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
TCAS65 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระบบ TCAS65

สถาบันสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกใน TCAS65
สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS65 ที่เปิดรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ มี
กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ที่รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3
ภาคการศึกษา ก็ได้
ผู้สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดให้สามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให้เข้า
ศึกษาได้
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้ดำเนินการ
ยืนยันสิทธิ์นั้นในระบบ TCAS65 โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา/
สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปิดภาคการศึกษา
การบริหารจัดการสิทธิ์ ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ. เพื่อให้ผู้สมัคร/สถาบันอุดม
ศึกษาได้เข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์ การไม่ใช้
สิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์

 1. การยืนยันสิทธิ์
  การที่ผู้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงค์จะ
  เข้าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อว่าตนเป็นผู้ผ่านการ
  คัดเลือก ผู้สมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบ
 2. การไม่ใช้สิทธิ์
  การที่ผู้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก แต่ผู้สมัครไม่ประสงค์จะ
  เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อว่าตนเป็นผู้ผ่าน
  การศึกษา ผู้สมัครจะเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์” ในระบบ หรือ ไม่เลือกยืนยันสิทธิ์ใน
  ระบบการที่ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบร้อยแล้วในรอบที่ผ่านการคัดเลือก แต่มี
 3. การสละสิทธิ์
  ความประสงค์ที่จะขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว เพื่อไปสมัครคัดเลือกในรอบ
  ต่อไป ผู้สมัครจะเลือก “สละสิทธิ์” ในระบบ ในกรณีที่ทำถูกต้องตามข้อกำหนด
  ระบบจะคืนสิทธิ์ให้ผู้สมัครอัตโนมัติสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ แต่หาก
  สละสิทธิ์ในระบบครบ 2 ครั้ง ระบบจะไม่คืนสิทธิ์ให้ผู้สมัครเพื่อสมัครคัดเลือกใน
  รอบต่อไป
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *