วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ป.1-ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแบบการเรียนการสอนฝ่ายประถม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่คุณครูทั่วประเทศสามารถเลือกแผนการสอนไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

แผนการสอน Active Learning ปรับปรุงใหม่

แผนการสอนประกอบไปด้วย

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

แผนการสอนรายชั่วโมง

ใบงานและแบบฝึกหัด

แบบทดสอบ

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไฟล์ PDF ป.1-ป.6

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 11 เฉลี่ย: 4.1]