วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ ที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลด ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 32 แห่ง (ปี การศึกษา 2564 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 35 แห่ง) ยกเว้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วมกันพิจารณากระบวนการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี การศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการ ตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. นักเรียนไม่วิ่งรอกสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)

ผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย และผู้สมัครไร้สัญชาติ (รหัสประจำตัว ประชาชนขึ้นด้วยอักษร G) ต้องเข้าระบบ TCAS65 เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ที่เปิดรับใน TCAS65 ส่วนผู้สมัครที่มีสัญชาติอื่น (ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) ต้องเข้าระบบ TCAS65 เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติหรือพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

อ้างอิงจาก คู่มือ Tcas สำหรับผู้สมัคร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]