การเขียนโครงร่างของโครงงาน การเขียนโครงร่างของโครงงาน

การเขียนโครงร่างของโครงงาน

การเขียนโครงร่างของโครงงาน

การเขียนโครงร่างของโครงงาน

                  การเขียนโครงร่างโครงงาน มีองค์ประกอบดังนี้

                  1  ชื่อโครงงาน

                  2  หลักการและเหตุผล ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

                  3 วัตถุประสงค์

                  4 เป้าหมาย

                  5 วิธีดำเนินงาน

                  6 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

                  7 ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ

                  8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                  9 การติดตามและประเมินผล

                 10  ปัญหาหรืออุปสรรคที่คาดว่าอาจเกิดขึ้น

                 11  ผู้รับผิดชอบโครงงาน

                 12  ที่ปรึกษาโครงงาน


ตัวอย่างการเขียนโครงร่างของโครงงาน

ชื่อโครงงาน              การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

หลักการและเหตุผล

             ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุก สามารถอยู่ได้ทุกสถาพของน้ำ มีถิ่นกำเนิกจากลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ถูกนำเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดนำมาจากเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย ผักตบชวาสามารถแพร่พันธ์ได้เร็วมากจนทำให้กลายเป็นปัญหาในแหล่งน้ำต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยลง กระทบ่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและกีดขวางการไหลของน้ำการสัญจรทางน้ำ การนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก จึงเป็นโครงงานที่น่าสนใจเพราะจะได้ประโยชน์ทั้งการกำจัดผักตบชวาและได้ปุ๋ยหมักไปใช้ในการปลูกพืช

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

           การทำโครงงานเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา สามารถนำไปใช้ในการปลูกพืช
 2. ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการนำผักตบชวา ที่ถูกักขึ้นมาจากแหล่งต่างๆ
 3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช

เป้าหมายของโครงงาน

 1. ได้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา สามารถนำไปใช้ในการปลูกพืช
 2. ได้สูตรสัดส่วนของการผสมสิ่งต่างๆที่ใช้ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
 3. เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจนำไปทำและต่อยอดความคิด
 4.  

วิธีดำเนินการ

 1. ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมัก จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
 2. จัดทำแผนการดำเนินการ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ

               สิ่งที่ต้องใช้ในการดำเนินการ และแหล่งทุนที่จะนำมาใช้

 • กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทดลอง โดยใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกันในการทำปุ๋ยหมัก
 • เขียนขั้นตอนการดำเนินการทดลอง โดยใช้ส่วนผสมของปุ๋ยหมักที่แตกต่างกัน เพื่อนำ

  ผลการทดลองมาสรุป หาส่วนผสมที่ใช้ในการทำปุ๋ยที่ดีที่สุด

 • ดำเนินการทำการทดลองตามแผนการดำเนินงาน
 • นำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ในการปลูกพืช เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช
 • สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

                 ใช้เวลาในการดำเนินการ 10 สัปดาห์

งบประมาณในการดำเนินการ

                 ใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์

 ในการทดลอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาจำนวน 2 ลูกบาศก์เมตร
 2. ได้ขั้นตอนการดำเนินการในการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
 3. ได้ส่วนผสมของปุ๋ยหมักที่เหมาะสมในการปลูกพืช

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

 1. ………………………………..……………

     2.  ………………………………………..……

     3.  ……………………………………………..

     4.  ……………………………………………..

ที่ปรึกษาโครงงาน

 1. ………………………………..……………

     2.  ………………………………………..……

     3.  ……………………………………………..

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *