วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

29 เม.ย. 2021
882

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

1. ระบบ Internet หมายถึงอะไร

 1. ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
 3. คอยให้บริการข้อมูล
 4. ถูกทุกข้อ

2. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด

 1. เครือข่ายระยะใกล้   
 2. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
 3. เครือข่ายเชื่อมโยง
 4. ถูกทั้งถูก   ก  และ  ข

3. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด

 1. แวน                       
 2. แพ็กเกจ
 3. แสน                      
 4. เน็ตเวิร์ค

4. web server หมายถึง

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล
 2. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล

5. ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร

 1. ISP            
 2. TCP/IP
 3. KSC                      
 4. LAN

6. เราท์เตอร์ คืออะไร

 1. เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ
 2. ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
 3. ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ถูกทุกข้อ

7. ชื่อโดเมน gov  หมายถึงองค์กรประเภทใด

 1. กลุ่มสถาบันการศึกษา
 2. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
 3. กลุ่มองค์กรทหาร
 4. กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป

8. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

 1. เขตข้อมูล (Field)
 2. แฟ้มข้อมูล (File)
 3. ฐานข้อมูล (Database)
 4. แฟ้มเอกสาร

9. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ

 1. การเผยแพร่
 2. การตรวจสอบ
 3. การคำนวณ
 4. การสรุป

10. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ เป็นความหมายของอะไร

 1. ข้อมูล
 2. สารสนเทศ
 3. การจัดเก็บ
 4. ประมวลผล

11. ความหมายของสารสนเทศ คือ

 1. การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล
 2. ผลผลิตสารสนเทศจะต้องตรงกับความต้องการ
 3. ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้
 4. เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ

12. อะไร ที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล

 1. ตัวอักษร
 2. รูปภาพ
 3. กราฟ
 4. แผนภูมิ

13. Geographic Information System : GIS คืออะไร

 1. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ
 2. การประชุมทางไกล
 3. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 4. การถอนเงินอัตโนมัติ

14. Operating System คืออะไร

 1. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
 2. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
 3. โปรแกรมระบบเช่าซื้อ
 4. ไม่มีข้อถูก

15. Rom คืออะไร

 1. Read Only Memory
 2. Read On Memory
 3. Run only Memory
 4. Run on memory

16. ในยุคเริ่มต้นที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

 1. ระบบ (DOM)
 2. ระบบ (DOS)
 3. ระบบ (DOR)
 4. ระบบ (windows)

17. ขั้นตอนการบูตเครื่องจะเรียกโปรแกรมที่มีอยู่ที่ใดเข้าเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก RAM

 1. ROM
 2. HDD
 3. FDD
 4. RMO

18. ISP หมายถึงอะไร

 1. องค์กรหนึ่งๆ ที่ให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
 2. หมายเลขอินเตอร์เน็ต
 3. โพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์
 4. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

19. เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต ตรงกับข้อใด

 1. www.kruchiangrai.or.th
 2. www.kruchiangrai.ac.th
 3. www.kruchiangrai.net
 4. www.kruchiangrai.com

20. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า

 1. E-mail IRC และ Use Net
 2. Telnet
 3. Wet Server
 4. Web Page

เฉลยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย

1.ง      2.ค     3.ง      4.ค     5.ข     6.ง      7.ง      8.ค     9.ง      10.ก    

11.ค     12.ค     13.ค     14.ข     15.ก     16.ข     17.ข     18.ข     19.ค     20.ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]