รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย

ด้านผู้เรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่  ๔   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
มาตรฐานที่ ๕    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๖    ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
มาตรฐานที่ ๙    ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน   ร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่  ๑๐  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีแลการเคลื่อนไหว
 (ระดับประถมศึกษา) หรือ (ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถ   ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้างและการบริหารงาน    อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น   ผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๒๔  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *