วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

คุรุสภายังเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลทดสอบ จำนวน 11 วิชา จากหน่วยสอบหรือชุดทดสอบมาตรฐาน ที่ผ่านเกณฑ์ระดับหรือมีผลคะแนนตามที่กำหนด ตามประกาศหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565  โดยผลคะแนนที่ใช้ยื่นเพื่อขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ สำหรับการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการดำเนินการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2280-0048

ดาวน์โหลด : Test Blueprint การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]