วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

กระบวนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา

25 มี.ค. 2021
1562

กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
            มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้


    ขั้นเตรียมการ (Plan)

           1)  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

           2) วิเคราะห์ผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

           3) วิเคราะห์สภาพปัญหา จาก

                (1) บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
                (2)  ศึกษาและเข้าอบรมวิธีการสร้างและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบล็อก ไซต์ และบทเรียนออนไลน์

    ขั้นดำเนินการ (DO)

               1) จัดทำเว็บบล็อก ไซต์ และบทเรียนออนไลน์ขึ้นมาใช้สอนในหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน

               2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

               3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเว็บบล็อก ไซต์  และบทเรียนออนไลน์

     ขั้นการตรวจสอบประเมินผล ( Check )

                1) ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคำถามหลังกิจกรรม

               2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม

               3) ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

               4) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้บล็อกเพื่อการเรียนรู้

       ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action)

               1) ปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

               2) ปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

               3) นำข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา

               4) ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่ปรับปรุง

               5) ขยายเครือข่ายและจัดทำโครงงานบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายสู่ภายนอก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]