วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แบบรายงานการส่ง ปพ5

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปพ.5 (แบบรายงานการส่ง ปพ5)

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปพ.5 เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]