วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด SAR ว.21

ดาวน์โหลด SAR ว.21

การบูรณาการ ลดภาระงานของครูและลดความซ้ำซ้อนของการประเมินต่างๆ เอกสาร หลักฐานและร่องรอยในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด ล้วนเป็นงานในหน้าที่ที่ครูทุกคนต้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่มาจัดทำและเรียบเรียงให้เป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งทุกปีการศึกษาครูควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) เพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป (ที่มา : ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.2)

ดาวน์โหลดไฟล์ http://www.mediafire.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]