วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอตั้งกลุ่ม PLC และ บันทึกข้อความ PLC

แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

บันทึกข้อความการเปิดกลุ่ม plc

แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เรื่อง      ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เรียน    ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ด้วยข้าพเจ้า  นายครูเชียงราย ดอทเน็ต   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ –  มีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มีรายละเอียด ดังนี้

บันทึกข้อความการเปิดกลุ่ม plc

เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  (Professional Learning Community) ครั้งที่ 1

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงรายดอทเน็ต

เนื่องด้วยข้าพเจ้า คนดี รักชาติ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความประสงค์ดำเนินกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ชื่อกลุ่ม “ครูผู้พัฒนานักเรียน” ซึ่งพบปัญหาว่า นักเรียนขาดความเข้าใจ และไม่สามารถแยกประเด็นหลักการบวกและหลักการหารได้ ดังนั้นเพื่อเป็นแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนของนักเรียน และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้แก่นักเรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเจตคติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีกลุ่มในการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ เอกสารบันทึกข้อความการเปิดกลุ่ม plc

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]