วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ค้นหา: plc

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)

07 เม.ย. 2020
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กคศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิหะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อ ง.๒ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว
    • 1
    • 2