PLC

แบบรายงานผลการสร้างนวัตกรรม PLC

แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC โรงเรียน………………..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………………….. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ……………………………………………………………………………………………………………………………… ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ชื่อ…………………………………………………………………….. สกุล……………………………………………………… ตำแหน่ง…………….โรงเรียน……………………………อำเภอ…………………จังหวัด…………………..  โทร………………………มือถือ…………………………E-mail  address …………………………………. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน แนวทางที่ ๑  แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้ว  แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ แนวทางที่ ๒  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  เพื่อ…………………………………………………………………………………….. เพื่อ……………………………………………………………………………………… เพื่อ……………………………………………………………………………………… เพื่อ……………………………………………………………………………………… กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น……………………………………………………………………………… หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน(โครงสร้างของนวัตกรรม) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………วิธีดำเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในข้อ ๖ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น   ระหว่างครูในเครือข่าย   ครูต่างเครือข่าย    ครูในโรงเรียนด้วยกัน ดาวน์โหลด

PLC แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วฐ.1

การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ ครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการนำภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี วิทยฐานะครูชำนาญการหรือวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง คุณสมบัติของผู้ขอต้องมีดังต่อไปนี้ 2.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ครู ชนก. และ ครู ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี   ครู ชช. […]

ความหมายของผลงานทางวิชาการ

ความหมายของผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ2. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน3. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน4. เป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ5. ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว6.กรณีผลงานทางวิชาการที่ร่วมจัดทำกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับการประเมิน มีส่วนร่วมในการจัดทำในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดทำทุกคนรับรองพร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทำแต่ละรายได้ทำส่วนใดบ้าง ประเภทผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รายงานการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่มีกระบวนการวิเคราะห์ปีญหาหรือความต้องการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาออกแบบเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนำไปใช้ปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริงและมีการประเมินผล ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงรายงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง มีผลสำเร็จในการแก้ปัญหานั้น […]

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC เพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะ ว.21

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)” Professional Learning Community ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตาแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ หลักจากที่คุณครูได้ทำการศึกษาแล้วสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม PLC ได้จากลิ้งด้านล่างครับผม

ความสำคัญของ PLC

ความสำคัญของ PLC (Professional Learning Community) จากผลการวิจัยโดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่า การดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี การจัดตั้ง PLC โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้               ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครูเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดอีกทั้ง  การรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ คือยัง สามารถลดอัตรา การลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ อย่างเด่นชัดและยั่งยืน               ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน […]

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม PLC และ แบบฟอร์ม 13 ตชว.

หลังจากที่ทาง บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำชี้แจง วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ดำเนินการ ดังนี้              1. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย           2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูบันทึกระดับคุณภาพที่ได้ในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ ไม่ให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดนั้น

หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู

ในอีกไม่กี่เดือน คุณครูทุกท่านก็คงจะต้องได้เริ่มใช้โปรแกรม logbook เพื่อการประเมินวิทยาฐานะแล้วนะครับ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยนำหน้าตาโปรแกรมมาให้คุณครูเราได้ชมได้ศึกษากันก่อนครับผม Logbook คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ศึกษาเรื่อง Logbook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) 

แนวข้อสอบ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) พร้อมเฉลย 1. PLC มีความหมายตรงกับข้อใด ก. Professional Learn Community ข. Professional Learning Communication ค. Professional Learning Community ง. Profile Learning Community 2. PLC ทางการศึกษาย่อมาจากอะไร ก. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข. ชุมชนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค. ชุมชนการเรียนรู้เพื่อชุมชน ง. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3. บิดาแห่ง PLC หรือ Professional Learning Community คือใคร ก. Bloom Taxonomy ข. John Duey ค. Sixmand Force ง. Richard Dufour […]

PLC หมายถึง อะไร

PLC (PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ) หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร? 1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกำหนดว่า จะดำเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ 1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ 2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกำหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการดำเนินการ 3. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด 3.1 […]

ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 1) ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช  >> คลิกที่นี่ 2) Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์  >> คลิกที่นี่  3) Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด  >> คลิกที่นี่ 4) เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ  >> คลิกที่นี่ ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2560 PLC ในภาพรวมของ สพฐ โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คลิก กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. โดยนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก คลิก กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา โดย นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด คลิก แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา โดยนายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 คลิก สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC […]

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย PLC ในการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

เอกสารประกอบประกอบการบรรยาย PLC ในการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ professional learning community (PLC) ดาวโหลดไฟล์ที่ 1 : คลิก ดาวโหลดไฟล์ที่ 2 : คลิก

Loading...