วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

(รวบรวมโดย… เจริญ บางเสน   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้)

                  เมื่อพิจารณาความหมายของผลงานงานวิชาการจาก คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ ของ ก.ค.ศ. จะเห็นว่า  ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของครู  ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการสอน ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา และถ้าเป็นผลงานทางวิชาการการของผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา  หรือ ผลงานทางวิชาการ คือ เอกสารหรือหลักฐาน ใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญในการสอน หรือการนิเทศหรือการบริหารสถานศึกษาของผู้จัดทำผลงาน และได้นำไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่

ผลงานทางวิชาการของครู

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความชำนาญ และนิยามของผลงานทางวิชาการของครูแล้ว จะเห็นว่าผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้

  1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามแบบคำขอ หัวข้อรายงาน ความชำนาญการ/เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ
  2. ตรงกับวิชาที่สอน
  3. จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
  4. เป็นผลงานทางวิชาการตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
  5. เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน

ข้าราชการครูสายงานสอนจะมีผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ควรจะมีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้ว อาจจะเป็นเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เอกสารคำสอน หนังสือเรียน ตำรา หนังสืออ่านประกอบ งานแปล บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งจะได้เสนอรูปแบบเป็นแนวเพื่อพิจารณาจัดทำในตอนต่อไป

โดยสรุปแล้วผลงานทางวิชาการ คือ หลักฐานใด ๆ ที่ข้าราชการครูผู้นั้นได้จัดทำขึ้นและได้ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]