วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กริยาบอกอาการ

๑. แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทั้งหมด ๑๐ แบบฝึกคือ

แบบฝึกที่ ๑ คำไทยมีอะไรบ้าง

แบบฝึกที่ ๒ ใช้เรียกชื่อคือคำนาม

แบบฝึกที่ ๓ เรียกคำนามตามลักษณะ

แบบฝึกที่ ๔ คำสรรพนามตามผู้พูด

แบบฝึกที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ

แบบฝึกที่ ๖ คำชัดเจนด้วยวิเศษณ์

แบบฝึกที่ ๗ เชื่อมคำด้วยบุพบท

แบบฝึกที่ ๘ คำต่อเนื่องด้วยสันธาน

แบบฝึกที่ ๙ คำอุทานแสดงอารมณ์

แบบฝึกที่ ๑๐ คำไทยในชีวิตประจำวัน

แบบฝึกแต่ละชุดมีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. จุดประสงค์ เนื้อหา ของแต่ละชุดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้เรียนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง

๓. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ด้วยการตรวจคำตอบจากเฉลยท้ายแบบฝึก

คู่มือการใช้ แบบฝึกชุดที่ ๕

จุดประสงค์ของแบบฝึก

เมื่อทำแบบฝึกแล้วนักเรียนสามารถ

๑. อธิบายความหมายของคำกริยาได้

๒. บอกชนิดของคำกริยาได้

๓. บอกหน้าที่ของคำกริยาและใช้คำกริยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีลำดับขั้นในการทำกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถแบบเรียนแบบร่วมมือกัน เรียนรู้

๒. นักเรียนทำกิจกรรมในชั้นเรียนตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อย สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มนำแบบฝึก เรื่องที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ ไปฝึกปฏิบัติเมื่อเสร็จแล้ว ให้สมาชิกที่มีหน้าที่ตรวจ แบบฝึกตรวจ หลังจากนั้นอธิบายข้อที่สมาชิกทำผิด

๔. เมื่อทำแบบฝึกได้ครบถ้วนทุกข้อแล้ว นักเรียนทำแบบทดสอบประจำ แบบฝึกเรื่องที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ โดยครูเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ในการทำแบบทดสอบ และทำอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นคะแนนของกลุ่ม ต้องทำให้ ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘ ข้อ

๕. ถ้าสมาชิกในกลุ่มคนใดทำแบบทดสอบประจำแบบฝึกได้ต่ำกว่า ๘ ข้อ ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยอธิบายให้สมาชิกคนนั้นฟังอีกครั้ง เมื่อมีความเข้าใจ มากขึ้น แล้วให้ทำแบบแบบทดสอบประจำแบบฝึกใหม่ คะแนนที่ได้ถือว่าเป็นคะแนน ที่สามารถทำได้ดีที่สุด

การประเมินผล

๑. เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบประจำแบบฝึกเรียบร้อยแล้ว นำคะแนน ที่นักเรียนทำได้ดีที่สุดมาเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานของแต่ละคน เพื่อเป็นคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล

๒. นำคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกในกลุ่มหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นคะแนน ของกลุ่ม

๓. นำคะแนนแบบทดสอบของแบบฝึกเรื่องที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ เป็นคะแนนมาตรฐานในการคิดคะแนนความก้าวหน้าในการทำแบบทดสอบประจำ แบบฝึกทักษะเรื่องต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
นพมาศ เมื่อ 19/04/2019 11:17

ดีมาก