วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบเลื่อนเงินเดือนครู ผู้อำนวยการ แบบใหม่ (ว20/2561) พร้อมตัวอย่าง

20 ก.พ. 2019
6618

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบเลื่อนเงินเดือนครู ผู้อำนวยการ แบบใหม่ (ว20/2561) พร้อมตัวอย่าง

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300

30 ตุลาคม 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด

และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. คําชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แบบเลื่อนเงินเดือนครู ผู้อำนวยการ แบบใหม่ (ว20/2561)
ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/drive/folders/1jLF1-x9oUPyb1ffUwYCzobEZO7NBTMv8?usp=sharing

แจกตัวอย่างไฟล์รายงานการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ 
ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 😍จากคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา🙏

ดาวน์โหลด :https://drive.google.com/file/d/11mdJ17n0cAw6X5nTnVSyAza0dG9gsC-I/view?fbclid=IwAR3oxWPmJ-dZn6yD3PT1xoXGIio2jN9ZUW9PkLXUwP3eArkDG8sZywFzjOw

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]