วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ข้อสอบว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ

21 ม.ค. 2019
1716

วันนี้แอดมินมีข้อสอบดีๆ ข้อสอบว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ มาฝากทุกท่านให้ได้ศึกษาครับผม

1. คำถาม : หน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ?
คำตอบ : ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม และส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของ
รัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ


2. คำถาม : คุรุสภาเล็งแก้กฎหมาย ม.44 พ.ร.บ.สภาครูฯ “ม.44 พ.ร.บ.สภาครูฯ” เกี่ยวกับเรื่องใด ?
คำตอบ : ผู้ที่เป็นครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้ที่จะมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นั้น จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

3. คำถาม : จิตวิญญาณครู หมายถึง ?
คำตอบ :
จิตสำนึก ความคิดทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีที่สงบเย็น เป็นประโยชน์ตามกรอบของจริยธรรม และความคาดหวังของสังคม เป็นส่วนประกอบของบุคคลผู้ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ ฯลฯ


4. คำถาม : การพัฒนาครูให้เป็นครูอย่างแท้จริงควรมุ่งไปที่ใด ?
คำตอบ : จิตวิญญาณครู จรรยาบรรณวิชาชีพ


5. คำถาม : ครูปฐมควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ?
คำตอบ : มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ


6. คำถาม : เป้าหมายการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ ?
คำตอบ :
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ

7. คำถาม : ความผิดวินัยกรณีการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ?
คำตอบ :
ร้ายแรง

8. คำถาม : แนวทางสำคัญที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของครูได้ คือ ?
คำตอบ :
การพึ่งพาตนเองและความมีวินัย


9. คำถาม : เรียกรับเงินจากผู้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกกับการผ่านอ่านผลงานทางวิชาเป็นความผิดวินัยระดับใด ?
คำตอบ :
วินัยร้ายแรง


10. คำถาม : การคัดลอกผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายใด ?
คำตอบ :
มาตรา 91 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547


11. คำถาม : จากข้อ 10 จะผิดวินัยก็ต่อเมื่อ ?
คำตอบ :
ผู้กระทำความผิดได้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ ( ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ จ้าง วาน ใช้ ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ- ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ รับจัดทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นทำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ) และมี เจตนา


12. คำถาม : ข้าราชการครูที่คัดลอกหรือจ้างผลงานทางวิชาการถือว่าผิดวินัย เป็นไปตามกฎหมายใด ?
คำตอบ :
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม


13. คำถาม : ระดับความผิดวินัยกรณีลอกเลียนผลงานหรือจ้างทำผลงานทางวิชาการ ?
คำตอบ : ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแล้วแต่กรณี

14. คำถาม : บทบาทครูรุ่นใหม่ในยุคปฏิรูปต่อการจัดการเรียนรู้ คือ ?
คำตอบ : ผู้อำนวยการเรียนรู้

15. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีกี่ด้าน กี่ข้อ ?
คำตอบ มี 5 ด้าน 9 ข้อ

อ้างอิงที่มา : จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อh

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]