วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11 ก.พ. 2019
3825

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
ก.  ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
ข.  ก้อยไปซื้อยาตามไปสั่งแพทย์
ค.  นิดสำรวจราคาผักในตลาด
ง.  เก่งสอบถามราคาหนังสือ

2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล
ก  ช่วยในการวางแผน
ข. ช่วยในการตัดสินใจ
ค. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง
ง. ช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่าง ๆ

3.  แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ก. ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง
ค. พิมเขียนจดหมายไปหาเพื่อน
ง. นกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน

4. “นิชาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา”  ประเภทของข้อมูลนี้เรียกว่า
ก. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ
ข. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ค. ข้อมูลภาพ
ง. ข้อมูลเสียง

5. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นตัวอักขระ
ก. หมายเลขโทรศัพท์
ข. ทะเบียนรถยนต์
ค. ภาพรถยนต์
ง. บ้านเลขที่

6.  ข้อมูลจากแหล่งใดทันสมัยที่สุด
ก. หน่อยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ข. ออยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ค. นิดอ่านหนังสือในห้องสมุด
ง. ก้องฟังข่าวจากวิทยุ

7.  สมาคมการค้า  เป็นแหล่งข่าวสำหรับสมาชิกกลุ่มใด
ก.   ผู้ทำธุรกิจอุตสาหกรรม
ข. นักการเมือง
ค. นักวิชาการ
ง. เกษตรกร

8. การนำข้อมูลมาทำเป็นสารสนเทศ  อยู่ในขั้นตอนใด
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข. การประมวลผลข้อมูล
ค. การตรวจสอบข้อมูล
ง. การวิเคราะห์ข้อมูล

9.  ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ก.  สารสนเทศ  >  ข้อมูล  >  ประมวลผล
ข.  ข้อมูล  >  ประมวลผล  >  สารสนเทศ
ค.  ประมวลผล  >  ข้อมูล  >  สารสนเทศ
ง.  ข้อมูล  >  สารสนเทศ  >  ประมวลผล

10.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดี
ก.  มีความเป็นปัจจุบัน
ข.  มีความชัดเจน  ถูกต้อง
ค.  มีภาษาที่ไพเราะสละสลวย
ง.  มีความสมบูรณ์  เชื่อถือได้

11.  แถบสถานะจะบอกรายละเอียดใด
ก.  ใช้ในการควบคุมตำแหน่ง
ข.  ชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่
ค.  ใช้ขยายหน้าต่างให้เต็มจอภาพ
ง.  ใช้แสดงสถานะการใช้งานโปรแกรมปัจจุบัน

12.  ถ้าต้องการใส่ภาพประกอบในเอกสารที่พิมพ์ต้องคลิกที่คำสั่งใด
ก.  แก้ไข
ข.  รูปแบบ
ค.  แทรก
ง.  เครื่องมือ

13.  ข้อมูลประเภทใดใช้ในการคำนวณ
ก.  ข้อมูลที่เป็นภาพ
ข.  ข้อมูลที่เป็นเสียง
ค.  ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ง.  ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ

14.  ถ้าต้องการได้รับข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ถูกต้อง  ควรปฏิบัติตามข้อใด
ก.  อ่านหลาย ๆ  ฉบับ
ข.  อ่านฉบับที่ขายดีที่สุด
ค.  อ่านเรื่องเดิมหลาย ๆ  รอบ
ง.  อ่านฉบับที่มีเนื้อหาข่าวมากที่สุด

15.  การพาดหัวข่าวใหญ่ตามหนังสือพิมพ์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก.   ทำให้คนตกใจกลัว
ข.   ทำให้ไม่ต้องลงข่าวมาก
ค.   ทำให้เกิดความสนุกสนาน
ง.   ทำให้คนอยากรู้รายละเอียดของข่าว

16.  สัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์ในข้อใดหมายถึงเครื่องหมายเงินดอลลาร์
ก.  €
ข.  @
ค.  $
ง.  #

17.  ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ของทางราชการต้องไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใด
ก.  สิ่งพิมพ์
ข.  มหาวิทยาลัย
ค.  สมาคมหอการค้า
ง.  หน่วยงานของรัฐบาล

18.  การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว  และได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
ก.  ห้องสมุด
ข.  อินเทอร์เน็ต
ค.  สมาคมหอการค้า
ง.  การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

19.  การจัดทำระบบสารสนเทศใดที่ต้องทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข.  การวิเคราะห์ข้อมูล
ค.  การนำข้อมูลไปใช้
ง.  การจัดเก็บข้อมูล

20.  การคลิกหรือกดปุ่มซ้ายของเมาส์  จะมีผลเหมือนการกดแป้นใดที่แผงอักขระ
ก.  Enter
ข.  Tab
ค.  Shift
ง.  Caps  Lock

คลิกค้นหา ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]