วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ชั้น ป.5

บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องสุขภาพและทักษะในการดําเนินชีวิต เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร * จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรู้สุขศึกษา – และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด จากบทเรียนสําเร็จรูปทีละขั้นตอนจนจบเนื้อหา

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี้จะสามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรียน * การสอนได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรง ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ – เข้าใจและสนุกกับบทเรียนมากขึ้น

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ตรวจสอบผลงานให้มีความสมบูรณ์ นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ = ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตลอดจน * ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้กรุณาให้คําแนะนําชี้แนวทางตลอดจนให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จนกระทั่ง * บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดําเนินชีวิต ชุดนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ชั้น ป.5
จัดทำโดย นางกัลญา  ปะสีละเตสัง             
โรงเรียนบ้านหนองระนาม                
สพป.บร. 1

ดาวน์โหลด เอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1tTkaMjNNKXyGa7u9qzcd5g9B0Bawlt2q?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]