วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

วินัย “วินัย” (Discipline) หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน

คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542
หมายถึง
ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ , ข้อปฏิบัติ

ความหมายของการรักษาวินัย

การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยื่องอย่างแก่ผู้อื่น

จุดมุ่งหมายของวินัย

ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการพัฒนางาน ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินัยมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ

วัตถุประสงค์ของวินัย

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ

2. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ

ลักษณะของวินัย

วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม ลักษณะของวินัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ (Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Don’t)

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย

  • การกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่
  • มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่


Loading...