วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

06 เม.ย. 2017
18393

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (จากเว็บไซต์ครูเชียงราย www.kruchiangrai.net)
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาคมีจำนวนทั้งหมดกี่ภาค
ก. 15
ข. 16
ค. 17
ง. 18

2. สำนักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ใด
ก. พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข. สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ค. ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
ง. เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ

3. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการภาค
ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ศึกษาธิการจังหวัด
ค. ศึกษาธิการภาค
ง. ศึกษาธิการภูมิภาค

4. ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด
ก. ข้าราชการพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
ง. ศึกษาธิการจังหวัด

5. ในแต่ละจังหวัดมี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 15 คน
ข. ไม่เกิน 16 คน
ค. ไม่เกิน 17 คน
ง. ไม่เกิน 18 คน

6. ประธานคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดคือผู้ใด
ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

7. หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 10 ข้อ
ข. 12 ข้อ
ค. 15 ข้อ
ง. 18 ข้อ

8. “อกศจ.” ย่อมาจากคำว่า
ก. คณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด
ข. กรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด
ค. คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด
ง. อนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด

9. ผู้ใดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ “อกศจ.”
ก. กรรมการใน กศจ.
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ศึกษาธิการจังหวัด

10. ผู้ใดเป็นประธาน “อกศจ.”
ก. กรรมการใน กศจ.
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ศึกษาธิการจังหวัด

11. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. และ อกศจ. เบิกจ่ายจากสำนักงานใด
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

12. ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลตามข้อใด
ก. ศึกษาธิการจังหวัด
ข. ศึกษาธิการภาค
ค. อกศจ.
ง. กศจ.

13. ผู้ใดเเห็นชอบและมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. กศจ. โดยความเห็นชอบของ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. กศจ. โดยความเห็นชอบของ ศึกษาธิการภาค เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. ศึกษาธิการภาคโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

คลิกดูเฉลยทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม : คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/nipa/ksj/rajkitja19_2560.PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]