วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

21 มี.ค. 2015
610

www.ksp.or.th

จาก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฯลฯ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด

ชื่อปริญญา: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อ: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad.Dip (Teaching Profession)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ คุรุสภา http://www.ksp.or.th/


Loading...