วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

อาชีพครู

อาชีพครู เป็นอาชีพที่น่ายกย่องและมีเกียรติ เป็นวิชาชีพชั้นสูง ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการสอนการแนะนำแนะแนวจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ มีความรักเมตตาศิษย์ เสียสละ อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

อาชีพครู

ครูในสังกัดโรงเรียนสามัญ
ตัวอย่าง
-โรงเรียนประถมศึกษา
-โรงเรียนมัธยมศึกษา

ครูในสังกัดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสายอาชีพ หรืออาชีวะ
ตัวอย่าง
-โรงเรียนพาณิชยการฯลฯ
-วิทยาเทคนิคฯลฯ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีดังนี้
ด้านที่ 1 ต่อตนเอง
ด้านที่ 2 ต่อวิชาชีพ
ด้านที่ 3 ต่อผู้รับบริการ
ด้านที่ 4 ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ด้านที่ 5 ต่อสังคม
ศึกษาต่อเพิ่มเติมเรื่องจรรยาบรรณ

การสอบบรรจุครู (เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย) ต้องศึกษาเรื่องต่อไปนี้
1 ความรอบรู้ต่างๆ
2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
3 ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู
4 วิชาการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]