วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

วิชาการศึกษา

โครงงาน STEPs Project-based Learning
การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ความเป็นมาและความสำคัญของห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom)
Model ของห้องเรียนแบบกลับด้าน Flipped Classroom
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped classroom
แนวทางการจัดการเรียนการสอน COVID-19
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์ COVID-19
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การพิจารณาการเทียบโอนผลการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวคิดนักจิตวิทยาทางการศึกษากลุ่มต่างๆ
ธรรมชาติของการเรียนรู้
การทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ
การจัดการชั้นเรียน การจัดโต๊ะครู
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คุณภาพของนักเรียน Student Quality
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
Loading...