วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562

วิชาการศึกษา

แบบการคิด (Cognitive Style)
CIPPA Model
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่
แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แนวคิดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9 แนวทาง
การพิจารณากระบวนการสอนของครู
ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เอกสารหลักฐานการศึกษา
การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แบบ Active Learning
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรที่ดี
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning )
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมพัฒนา 4 H
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอน แนวทางในการจัดการเรียนรู้
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ประเภทของการแนะแนว
ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง Active Learning
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning
ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามระบบ PDCA
กลยุทธ์ Active Learning
Loading...