วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

วิชาการศึกษา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมศิลปหัตถกรรม
ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน
หลักสูตรการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม
พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง ลูกเสือ
แบบรายงานการส่ง ปพ5
การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
กำหนดการในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
การนิเทศการสอน
การจัดองค์กรห้องเรียนสีขาว
แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0,ร,มส
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
การพิมพ์บันทึกข้อความ แบบ 3 ย่อหน้า
ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ
ไฟล์แผนการสอน หลักสูตรใหม่ ปี 2561
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความหมายของหลักสูตร
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่องมือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา
การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision)
ความสามารถด้านภาษาไทย
ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและข้อมูลสถิติ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์
Brain-based Learning
การจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
Loading...